Algemene voorwaarden

 • Levering. Uw bestelling wordt direct geleverd zodra het totale factuurbedrag op het bankrekeningnummer van Van Rooy Mechelen BVBA te Mechelen is overgeschreven o.v.v. bestel / factuur nummer. U kunt ook met PayPal betalen.

 • Levering
  Levering van de door jouw bestelde producten vindt plaats door onze leverancier DPD en/of door De Post voor verantwoordelijkheid van Van Rooy Mechelen BVBA wiens product(en) je hebt besteld.
  Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Van Rooy Mechelen BVBA zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering binnen drie tot zeven werkdagen te realiseren.

 • Definities. In deze voorwaarden wordt onder koper verstaan eenieder die bij Van Rooy Mechelen BVBA bestellingen plaatst.

 • Bestelling. Door het plaatsen van een bestelling verklaart koper zich akkoord met deze verkoopvoorwaarden.
  Niet geleverde artikelen [niet leverbaar of tijdelijk niet voorradig] worden zo spoedig mogelijk en zonder extra kosten nageleverd.
  Van Rooy Mechelen BVBA behoudt zich het recht voor om niet of alleen bij vooruitbetaling te leveren.

 • Ruilen en herroepingsrecht. Bij afhaling of bij levering ben je verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur en binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product. Het is mogelijk om je geld terug te krijgen of het artikel om te ruilen. Dit is enkel mogelijk voor particulieren en niet voor bedrijven. De producten dienen ongebruikt terug gestuurd worden en in de staat van aankoop te verkeren (originele onbeschadigde verpakking). Van Rooy Mechelen BVBA zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.

 • Afwijkingen. Afwijkingen van in publicaties afgebeelde kleuren, producten, inhoud en uiterlijke aanpassingen van producten zijn mogelijk en worden door Van Rooy Mechelen BVBA niet gegarandeerd. Van Rooy Mechelen BVBA behoudt zich het recht voor om verkoopprijzen op elk moment te wijzigen. Voor de gevolgen van zet-, typ- en programmeer- of programmafouten is Van Rooy Mechelen BVBA niet aansprakelijk.

 • Eigendomsvoorbehoud. Alle goederen blijven eigendom van Van Rooy Mechelen BVBA totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden.

 • Betaling. Betaling kan plaatsvinden op de volgende manieren; via overschrijving of via paypal.

 • Niet-betaling. Bij niet-betaling is Van Rooy Mechelen BVBA gerechtigd om direct en zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen terug te vorderen. Alle kosten die noodzakelijk zijn om betaling te verkrijgen komen voor rekening van koper, waaronder inbegrepen kosten van advocaat, deurwaarder en dergelijke. Indien betalingen niet binnen 30 dagen na factuurdatum zijn ontvangen zal over het factuurbedrag rente ter grootte van 1% van het openstaande bedrag per maand in rekening worden gebracht. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een hele maand beschouwd.

 • Transport-risico
  Van Rooy Mechelen BVBA draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.
  In geval van retourzending binnen de afkoel periode gaat het transportrisico opnieuw op Van Rooy Mechelen BVBA over, nadat de artikelen door DPD of de door Van Rooy Mechelen BVBA aangewezen vervoerder in ontvangst zijn genomen. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Van Rooy Mechelen BVBA gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

 • Retourzendingen. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien hiervoor schriftelijke toestemming door Van Rooy Mechelen BVBA is verleend. Retourzendingen ontheffen koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen, tenzij koper en Van Rooy Mechelen BVBA daarover schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

 • Afkoel periode
  Voor alle aanbiedingen geldt een afkoel periode van 7 dagen.
  Tijdens de afkoelperiode mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen betekent dat de klant bij gebreken het product kan retourneren.
  De afkoelperiode houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de afkoel periode beoordeelde artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant.
  De afkoelperiode gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de koerier. Indien het pakket door de koerier wordt bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur.
  De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de afkoel periode, rust bij de klant. Van Rooy Mechelen BVBA accepteert in dat opzicht een door DPD afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.
  Wij rekenen geen kosten voor een annulering tussen de bestelling en het thuis bezorgen van een product

 • Toepassing.
  Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Van Rooy Mechelen BVBA na telefonische, schriftelijke (per post of per fax) of elektronische bestellingen via de website www.naaimachinewinkel.be. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op winkelverkoop.